Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności    OK
Polityka prywatności

Polityka prywatności

  Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Profesjonalne Biuro Usług Inżynierskich BUD-EL Sp. z o.o., siedziba: ul. Lirowa 6, 80-298 Gdańsk.
 2. Jeśli masz pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych lub chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci uprawnień skontaktuj się z nami drogą e-mail biuro@bud-el.pl lub telefonicznie pod numerem 58 342-41-09.
 3. Wobec braku obowiązku nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:
  • realizacji umowy, którą z nami zawierasz na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO, jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Innymi słowy będziemy przetwarzać Twoje dane w związku ze świadczonymi przez nas usługami. Podanie przez Ciebie danych jest w pełni dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy (niezbędne do wykonania przez nas usługi).
  • związanym z rekrutacją i przebiegiem procesu zatrudnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Podanie przez Ciebie danych w tym przypadku jest w pełni dobrowolne, dlatego możesz w każdej chwili wycofać zgodę.
  • Jeśli prowadzimy rekrutację (informacja na naszej stronie www lub portalach dla pracodawców), prosimy zamieść w swoim CV klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Profesjonalne Biuro Usług Inżynierskich BUD-EL Sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” Na pewno taką informację umieścimy dodatkowo w ogłoszeniu. Jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji, a chcesz do nas wysłać swoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy zamieść w swoim CV klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonego przez Profesjonalne Biuro Usług Inżynierskich BUD-EL Sp. z o.o.”
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO, np. w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Profesjonalne Biuro Usług Inżynierskich BUD-EL Sp. z o.o., ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia, nawiązania kontaktu mailowego lub telefonicznego z osobą ubiegającą się o zatrudnienie, dostawcą lub odbiorcą usług, a także ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 5. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach jak wymienione powyżej np. w celach marketingowych, promocyjnych, jednak pod warunkiem wyrażenia zgody w formie pisemnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wówczas zwrócimy się do Ciebie o wyrażenie takiej zgody. Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu jej cofnięcia.
 6. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykule 6 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 7. Profesjonalne Biuro Usług Inżynierskich BUD-EL Sp. z o.o. może przekazać Twoje dane innym podmiotom:
  • uprawnionym przepisami prawa jak np. właściwy organ podatkowy czy właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • innym podmiotom uprawnionym przepisami prawa;
  • które będą korzystać z nich na nasze zlecenie (w niezbędnym i minimalnym zakresie) np. biuro rachunkowe, kancelaria prawna, obsługa bhp czy informatyczna.
 8. Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).
 9. Administrator przechowuje Twoje dane osobowe:
  • w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy,
  • w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody, a w przypadku rekrutacji będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej jednak jak 3 miesiące. To samo dotyczy zgód na przyszłe rekrutacje – Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej jak 3 miesiące.
  • jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Profesjonalne Biuro Usług Inżynierskich BUD-EL Sp. z o.o. z obowiązków prawnych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, prawa pracy.
  • także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
  • do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 10. Masz prawo do: wycofania wcześniej wyrażonej przez Ciebie zgody, prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych oraz do sprzeciwu. Jednakże prawo do usunięcia danych tzn. prawo do bycia zapomnianym, nie jest prawem bezwzględnym i jest ograniczone w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO (wyjątek dotyczy między innymi danych, których dalsze przetwarzanie nakazuje prawo unijne lub krajowe lub niezbędnych do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 11. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 12. Żeby przestrzegać przepisów RODO przyjęliśmy szereg procedur wewnętrznych. W polityce ochrony danych osobowych mamy szczegółową instrukcję przetwarzania danych osobowych przez naszych pracowników/zleceniobiorców/współpracowników i innych podmiotów współpracujących oraz wprowadziliśmy dokumenty wewnętrzne takie jak upoważnienia dla pracowników/zleceniobiorców/współpracowników czy umowy powierzenia danych osobowych podmiotom przetwarzającym. Wprowadzone procedury mają na celu ochronę Twoich danych osobowych przed ich naruszeniem zgodnie z art. 4 pkt 12 RODO (naruszeniem bezpieczeństwa prowadzącego do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych).
 13. Jeśli uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszyliśmy przepisy, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ul. Lirowa 6
80-298 Gdańsk

tel/fax. +48 58 342 41 09
e-mail: biuro@bud-el.pl

Copyright: BUD-EL Sp. z o.o. Projekt i realizacja: PodisPromotion